Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

a Vállalkozói Önértékelő Rendszerhez

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

Definíciók:

Az Info tv. szerint (3. §)

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

1a. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. személyes adat:az érintettre vonatkozó bármely információ;

(…)

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

A GDPR szerint (4. cikk):

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

A Vállalkozói Önértékelő Rendszer keretei között gyűjtött adatok természetes személyek azonosítását nem teszik lehetővé, így sem a GDPR, sem az Info tv. alapján nem minősülnek személyes adatnak (az Info tv. szerinti érintett az adatokhoz kapcsolódóan nem határozható meg).

A Vállalkozói Önértékelő Rendszer a felhasználók kitöltései alapján előre meghatározott algoritmus szerint automatikus válaszokat ad. A rendszer a felhasználók által kitöltött adatokat, valamint a kitöltéshez használt informatikai eszköz néhány adatát (operációs rendszer típusa, böngésző, képernyő felbontása) rögzíti. A rendszer rögzíti továbbá a kitöltés kezdő és záró időpontját is. A megadott adatok rögzítése a rendszer kialakításához használt keretrendszer sajátossága, az adatok egyáltalán nem kerülnek felhasználásra. Nem kerül rögzítésre semmilyen módon IP cím, a kitöltő földrajzi helyezetére vonatkozó adat. A rögzített adatok alapján a kitöltő személyére vonatkozó következtetést később már nem lehet levonni. A rendszer átmeneti időre a felhasználó számítógépén anonim sütit helyez el, amelynek célja a többszöri kitöltés megakadályozása.

A rögzített adatok elemzésre kerülnek, melynek célja a rendszer fejlesztése. Egyedi adatok még anonim módon sem kerülnek nyilvánosságra.